Vestfold Vann IKS

Vestfold Vann IKS (interkommunalt selskap) ble etablert i 1968, og eies i dag av de 5 Vestfold-kommunene Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Selskapets oppgave er å forsyne disse kommunene med vann som holder drikkevannskvalitet.

Vannet benyttes av kommunenes rundt 160.000 innbyggere, og brukes dessuten i industriell virksomhet og til jordvanning. Hvert år produseres og distribuerer Vestfold Vann rundt 23 millioner kubbikkmeter vann. Larvik er ikke med i Vestfold Vann, men besørger sin egen vannforsyning.

Vestfold Vann forsyner Sandefjord, Tønsberg,
Færder, Horten og Holmestrand.

31 ansatte

Vestfold Vann har 31 medarbeidere, og er organisert i tre avdelinger; lekkasjekontroll, drift og anlegg. Selskapet har en døgnkontinuerlig vaktordning. Ønsker du å kontakte oss? Oversikt over kontaktpersoner.


 

Vi har levert rent vann i over 50 år

Lekkasjeleteravdelingen

DRIKKEVANN – EN FELLES RESSURS

Vestfold Vann har siden 1977 hatt sin egen lekkasjeleteravdeling.

Det lekker generelt mer vann i Norge enn i mange andre land. Enkelte steder lekker ledningsnettet så mye som 50 prosent. Gammelt ledningsnett må ta noe av skylda, men fordi vi har god tilgang til vann, og fordi vann er relativt billig i Norge er det generelt liten politisk vilje til å bekoste de utbedringene som trengs for å redusere lekkasjene til et minimum.

I våre medlemskommuner har flere politikere og fagpersonell derimot tatt denne problemstillingen på alvor. Det er tatt en overordnet beslutning om at vanntapet innen få år skal reduseres fra dagens 30 prosent til 20 prosent. Dette arbeidet er allerede godt i gang. Vannforbruket i ledningsnettet i våre medlemskommuner blir kontinuerlig overvåket, og små og store uregelmessigheter blir registrert og utbedret.

Lekkasjer på kommunale hovedledninger oppdages som regel raskt (130 registrerte lekkasjer i 2014). På de private stikkledningene kan det derimot ta lenger tid, og ofte kan det lekke ut mye vann før skaden blir utbedret (206 registrerte lekkasjer i 2014).

DITT ANSVAR OG DINE PLIKTER SOM HUSEIER

Du har alene eller i felleskap med andre naboer ansvaret for å holde den private stikkledningen frem til eiendommen i forskriftsmessig stand.

Dersom flere eiendommer har felles tilknytting til kommunal ledning, er hver eier solidarisk forpliktet, med mindre annen ansvarsfordeling er avtalt. Dersom det blir oppdaget lekkasje på privat ledning er ledningseier ansvarlig for å utbedre denne uten ugrunnet opphold.

Eksempel på hva en lekkasje kan bety:

Gjennom et hull med «blyanttykkelse» og normalt vanntrykk vil det renne ut renner det ut ca. 2500 liter pr. time. Det tilsvarer ca. 60.000 liter pr. døgn eller ca. 420 000 liter pr uke. Denne lekkasjen kunne ellers ha forsynt ca. 100 boliger med drikkevann.

Lekkasjekontroll er viktig, fordi man:

  • Unngår ressurssløsing i form av tapt vann
  • Unngår redusert trykk
  • Reduserer risikoen for å bli uten vann
  • Reduserer sannsynligheten for skade på egen- eller annen manns eiendom
  • Reduserer sannsynligheten for innsug av forurenset vann

Lekkasjeleteravdelingen arbeider både forebyggende, ved systematisk gjennomgang av medlemskommunenes ledningsnett, og ved utrykning for å påvise registrerte lekkasjer. Med dagens utstyr kan vi lokalisere en lekkasje med stor presisjon. Dette er viktig, for å unngå unødvendig oppgraving av hager, veier mv. Grunnet godt utstyr og ikke minst en «profesjonell stab» så blir det sjelden bom-gravinger.

LEKKASJELETERAVDELINGENS OPPFORDRING

Dersom du skulle oppdage noe som kan tyde på vannlekkasje, så ta kontakt med driftsavdelingen i din kommune, som igjen vil kontakte oss. Vi har både det tidsmessige utstyret og den rette ekspertisen for slike oppdrag.


Rent vann – en selvfølge?

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen sørger for daglig drift av vannforsyningsanlegget, samt forebyggende vedlikehold og reparasjoner. Driftsavdelingen sørger også for døgnkontinuerlig beredskapsvakt. Avdelingen har høyt kvalifiserte medarbeidere innen aktuelle fagdisipliner, som sørger for høy kvalitet på våre anlegg, og som sikrer kompetanse dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå.


Rent vann fra Vestfold Vann i snart 50 år.

Anleggsavdelingen

Anleggsavdelingen sørger for planlegging og utførelse av nye investeringsprosjekter, slik som utskifting av gamle vannledninger, bygging av pumpestasjoner, høydebassenger mv. Anleggsavdelingen ble etablert midt på nitti tallet, og har siden den gang sørget for utbygging av ny hovedvannledning fra Jarlsberg til Eidsfoss, nytt vannbehandlingsanlegg med inntaksledning i Eikeren, utskifting av hovedvannledning på strekningen Seierstad – Akersvann, ny hovedvannledning Svinevoll – Åsgårdstrand, bygging av nødstrømsanlegg mv.


To vannverk og 120 km med hovedvannledning.

Ledningsnett & Anlegg

TO ANLEGG

Vestfold Vann eier og drifter to likeverdige vannbehandlingsanlegg. Seierstad vannbehandlingsanlegg ligger ved Lågen (rett nord for Bommestad) og har Farris som vannkilde, mens Eidsfoss vannbehandlingsanlegg har Eikeren som kilde. Vann fra Eidsfoss utgjør ca. 65 % og Seierstad ca. 35 % av totalt levert vann i løpet av et år.

Eidsfoss Vannverk

Eidsfoss Vannverk ligger på Eidsfoss i Holmestrand kommune og har Eikeren som sin råvannskilde. Vannverket ble tatt i bruk i 2006 og leverer rundt 65 prosent av vannet til Vestfold Vanns «kunder». Eikeren er en vannkilde med god vannkvalitet, innsjøen er på 26 kvadratkilometer og har en største dybde på 156 meter.

Seierstad Vannverk

Vannverket på Seierstad i Larvik med Farris som vannkilde forsyner sørfylket med vann. Fra Seierstad blir vannet levert via et 1000mm vannrør som strekker seg fra Larvik til Frodeåsen i Tønsberg med avgreninger til Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Langs disse rørledningene er det 39 utestasjoner som kommuniserer med  hovedanlegget på Seierstad.

120 KM «MOTORVEI»

Mellom vannbehandlingsanleggene på Seierstad og Eidsfoss går det en 120 km lang «motorvei» med vannrør som sørger for at vannet kommer trygt fram til et tilkoblingspunkt i kommunen, deretter overtar kommunen ansvaret, mens du har ansvaret på din tomt og i din bolig.

Vestfold Vann IKS leverer vann til Sandefjord, Tønsberg,
Færder, Horten og Holmestrand.

Politikk for kvalitet og ytre miljø

Vestfold Vann skal til enhver tid levere nok vann av riktig kvalitet til våre eierkommuner (jf. Selskapsavtalen/ Drikkevannsforskriften).

Vi vil kontinuerlig forbedre vår virksomhet og aktivt arbeide for å redusere ressursbruk og negativ miljøpåvirkning, med støtte i vårt kvalitetssystem.

 

Vestfold Vann skal til enhver tid levere nok vann av riktig kvalitet.

Eiere & organisasjon

Vestfold Vann IKS eies av følgende kommuner: Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand.

Vestfold Vann IKS øverste organ er representantskapet der hver av eierkommunene har ett medlem, representert ved ordfører. Videre har selskapet et profesjonelt styre, som består av fem representanter, inkludert de ansattes representant. Se oversikt over medlemmer i styret og representantskapet.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren. Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder. Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS – vedtatt 01.12.2022


Vestfold Vann tenker langsiktig, og bygger for 100 år.

Styret & representantskapet

Møteplan 2023

Redegjørelse Åpenhetsloven

Styret i Vestfold Vann IKS

Januar 2020 – desember 2024

Navn Funksjon Telefon
Vidar Ullenrød  Styrets leder +47 94 14 10 77
Erland Buøen  Styrets nestleder +47 90 94 10 54
Line Høienholm  Styremedlem +47 92 02 05 29
Ranveig Rønningen Saaghus  Styremedlem +47 41 66 24 32
Olav Bjørnli  Styremedlem +47 95 02 48 11
Trond Charles Westby  Styremedlem – ansattes representant +47 45 41 06 20
Thor Henry Thorød  Første varamedlem +47 48 24 74 15
Jorunn Anne Midthun  Andre varamedlem +47 47 75 57 71
Jan-Agnar Stålerød  Tredje varamedlem +47 41 60 00 42
Rune Trøen  Varamedlem – ansattes representant +47 45 25 87 90

Medlemmer representantskapet

Valgperiode 2024-2028
Eierkommunene stiller med ordfører som representantskapsmedlem

Medlem Varamedlem Kommune
Bjørn Ole Gleditsch Cathrine Andersen Sandefjord kommune
Tom Mello Anders Mathisen Færder kommune
Bent Moldvær Frank Pedersen Tønsberg kommune
Christina Bratli Eddy Robertsen Horten kommune
Alf Johan Svele Jan Fredrik Vogt Holmestrand kommune

Medlem av Norsk Vann

Vestfold Vann er medlem av Norsk Vann

Vestfold Vann er medlem av Norsk Vann. Dette er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Norsk Vann representerer 360 kommuner, med ca 95 prosent av landets innbyggere.

Norsk Vann logo

Vann er grunnlag for ALT.

Dokumenter / Rapporter

 

Årsrapporter

Saksinnstillinger for styremøter

2023

2022

2021

2020

Diverse

Protokoller for styremøter

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Saksinnstillinger til representantskapet

2023

2022

2021

2020

Protokoll fra representantskapet

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Postliste

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017