Drikk vann

Vann er grunnleggende for alt liv på jorden, og kroppen vår består av minst 50 prosent vann.

Nest etter oksygen er vann den viktigste forutsetningen for liv. Vann har en rekke livsviktige funksjoner som vi ikke kan klare oss uten. Vi kan leve i flere uker uten mat, men kun noen få døgn uten vann.

Den vesentlige bestanddelen i blodplasma er vann. Vannets unike løsningsevne sørger for at oksygen og viktige mineraler og næringsstoffer transporteres rundt i kroppen, og at avfallsstoffer fraktes bort.

Vann har stor varmekapasitet og er den suverent viktigste klimaregulerende faktor for alt liv på jorda, som for kroppen vår skjer gjennom fordampning fra hudoverflaten når vi blir varme.

Riktig væskebalanse er grunnleggende for fysisk yteevne, konsentrasjon og generelt velvære. Vann er vår største og viktigste kilde til å opprettholde væskebalansen. Det finnes ingen annen væske som kan erstatte vann.

En voksen person trenger 2,5 liter væske i døgnet, og om lag halvparten får vi gjennom maten (tallene varierer med kroppsvekt og aktivitetsnivå). Resten tilføres gjennom drikke, og da bør vann være et naturlig førstevalg.

Vann anbefales spesielt fremfor sukkerholdige og sure leskedrikker (Cola har en pH på 2.5), for å forhindre at anbefalt inntak av sukker blir overskredet og for å unngå nedbryting av tannemaljen.

Vann er hovedkilde for kroppens væskebehov

Rikelig med vann er spesielt viktig ved høyt aktivitetsnivå og ved høy temperatur, men i en normal hverdag holder det med å drikke når man føler seg tørst.

Vestfold Vann anbefaler derfor vann som hovedkilde for kroppens væskebehov, og vi i Vestfold Vann er stolte av å kunne tilby naturens egen tørstedrikk.

Rent vann fra Vestfold vann er naturlig, sundt og rimelig. Vestfold Vann produserer og leverer vann frem til sine eierkommuner for ca 3 kroner pr kubikkmeter (1 m3 = 1 000 l).


DRIKKEFLASKER FRA VESTFOLD VANN

Vestfold Vann har i flere år samarbeidet med tannhelsetjenesten i Vestfold for å fokusere på vannets fantastiske egenskaper og fordeler.

Vestfold Vann har til nå delt ut flere hundre tusen drikkeflasker for å bidra til økt oppmerksomhet rundt vårt store felles gode, og deler fortsatt ut til lag og foreninger etter nærmere henvendelse. Send gjerne henvendelse via vårt kontaktskjema ved ønske om drikkeflasker.


Vestfold Vann har levert rent vann i over 50 år.

Hardhet på vann

«Hardhet» et mål for vannets innhold av salter, i første rekke salter av kalsium og magnesium. Hardhet uttrykkes vanligvis i form tyske hardhetsgrader (°dH) eller som mengde kalsium pr liter (mg Ca/l). Norske overflatevannkilder inneholder normalt lite salter, og vannet betegnes som «bløtt». Grunnvann har gjerne høye konsentrasjoner, og vannet betegnes som «hardt»

Dersom du mottar vann fra Vestfold Vann vil det ikke være behov for tilsetting av salt i oppvaskmaskinen.

Vestfold vann tilsetter en liten mengde kalsium i vannbehandlingen (for å hindre korrosjon), men vannet klassifiseres fortsatt som «bløtt». Kalsium og magnesium gir et gråhvitt belegg på kjeler, glass, oppvaskmaskiner mv, og det bidrar til at såpe skummer dårlig og blir mindre effektiv.

Les mer om dette på Wikipedia

Vannet fra Vestfold Vann ligger mellom 0-5 dH° og har betegnelsen bløtt vann.

Vannkvalitet

GOD VANNKVALITET I FARRIS OG EIKEREN

I vannbehandlingsanleggene passerer vannet to separate hygieniske barrierer slik at eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter blir uskadeliggjort. I forbindelse med rense- og desinfeksjonsprosessen økes også vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold. Dette gjøres for at vannet skal være mest mulig nøytralt og ikke tære innvendig på rørinstallasjoner.

Vannet fra Vestfold Vann blir kontinuerlig overvåket med on-line måleutstyr. I tillegg tas det daglig vannprøver som analyseres på Vestfold Vanns eget laboratorium, og hver uke sendes vannprøver til et akkreditert laboratorium. Vi overvåker kvaliteten ute på forsyningsnettet, både i egen regi og i samarbeid med eierkommunene.

SIKKERHET I VANNFORSYNINGEN

Vestfold Vann kan se tilbake på snart fem tiår med stabil vannleveranse, uten nevneverdige driftsforstyrrelser. Forsyningssituasjonen er generelt meget god og Vestfold Vann har stor fokus på sikkerhet i vannforsyningen, både med hensyn på kvalitet og mengde.

Vestfold Vann har som intensjon å være godt forberedt i forhold til uønskede hendelser som kan true vannforsyningen. Vi oppfordrer derfor alle til å varsle oss dersom noe oppleves som unormalt, i forhold til vannkilde- og omkringliggende omgivelser, eller i tilknytning til våre anlegg. Vi henstiller samtidig til at det vises hensyn i forhold til våre drikkevannskilder, Farris og Eikeren. Vi oppfordrer alle til å ferdes med aktsomhet i og i nærheten av våre vannkilder.

Rapporter fra kildeovervåkning

Farrisvassdraget

Eikerenvassdraget

VAKTTELEFON

Dersom du oppdager forhold som du mener at vi bør vite om vennligst ring vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet. Dersom henvendelsen ikke trenger øyeblikkelig oppfølging kan også vårt kontaktskjema benyttes.

Den enkelte kommune er ansvarlig for å varsle innbyggerne om hendelser innenfor sitt respektive vannforsyningssystem.

Informasjon om avvik i vannforsyningen fra Vestfold Vann til vil bli lagt ut på våre hjemmesider. For tiden har vi ingen slike hendelser.

Vakttelefon: 478 29 620


Dersom du oppdager forhold som du mener at vi bør vite om vennligst ring vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet.

Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 21.05.2024
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 22.01.2024

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
E. coli Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
Kimtall v/22° /ml  100 <10  <10 <10  <10
pH, surhetsgrad  6,5 – 9,5  –  7,8  –  7,8
Fargetall filtrert  mg/l Pt  20 36  4 15  13
Turbiditet FNU  1  –  0,18  –  0,19
Alkalitet mmol/l  Ingen  –  0,73  –  0,81
Kalsium, AES mg Ca/l  Ingen  –  9,2  –  17,0
Nitritt-nitrogen *) mg N/l  0,05  – <0,001  –  <0,001
UV-transmisjon 5 cm kyvette %  Ingen  –  61,8  –  33,3
Ammonium-nitrogen mg N/l  0,50  –  0,048  –  0,045

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.

Vannforbruk 2022-2024

Vestfold Vann leveranse totalt, gjennomsnitt pr måned (m3 pr døgn) 2022-2024


VIL DU SE VANNFORBRUKET I DIN KOMMUNE?

Klikk på din kommune: Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand

 


Hver nordmann bruker ca 140 liter rent vann per dag.

Vil du vite mer?

VANNBRANSJEN

Vannbransjen er kanskje en ukjent bransje for mange, men det er en spennende arbeidsplass. Selv om forbrukerne ikke «ser» folk fra vannbranjen på arbeid, er det ingen tvil om at de merker det den dagen ting ikke fungerer som de skal. Vann er den viktigste infrastrukturen som skal til for at vi kan leve her i landet.

Samfunnet er helt avhengig av sikre og gode vann- og avløpstjenester for å fungere. I vannbransjen er det behov for en rekke dyktige fagfolk, og i Norge er rundt 6000 ansatt i sektoren.

VANN ER GRUNNLAG FOR ALT LIV

Vann finnes nesten overalt på jorda, og er grunnleggende for alt liv. Omtrent 70 prosent av jordas overflate er dekket av åpent vann, og algene som lever i havområdene bidrar til en tredjedel av jordas oksygenproduksjon gjennom fotosyntesen. Sola tilfører energi og bidrar til vannets kretsløp, der vannet beveger seg og skifter tilstand gjennom fordampning, nedbør og gjennom bevegelse på jordoverflaten og i grunnen.

Vann har mange viktige egenskaper med avgjørende betydning for mennesker og dyr, og for jordens tilstand, blant annet som klimaregulerende faktor. Vann inngår i mange fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, og læren om vann står sentralt innenfor en rekke områder, som for eksempel naturvitenskap, forskning, teknologi mv. På grunn av vannets avgjørende betydning for liv og helse, og fordi det er en viktig naturressurs har dette stor betydning også innenfor politikk, juss, demografi mv.

Vestfold Vann skal levere drikkevann med tilfredsstillende kvalitet, og i tilstrekkelig mengde iht kravene i Drikkevannsforskriften. Når vannet leveres til mottakeren skal det være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Som oftest er krav til slukkevann ved brann dimensjonerende mht kapasitet.

Vestfold Vann og medlemskommunene har ansvaret for hele vannforsyningssystemet, som består av vanntilsigsområde (kildens nedbørsfelt), vannkilde, vannbehandlingsanlegg og transportsystem, helt frem til påkoblingspunkt mot forbruker.

Generell informasjon om vann og vannforsyning:

UTDANNING

Dersom du velger å utdanne deg innenfor vann- og miljø tror vi i Vestfold Vann at du i fremtiden vil være attraktiv på arbeidsmarkedet, og vi er helt sikre på at du vil få en interessant arbeidssituasjon, med mange spennende og utfordrende oppgaver. Mange meningsfylte oppgaver venter i årene som kommer, både innenfor bygging og forvaltning av viktig infrastruktur, men også gjennom vern av natur- og miljø.

Vestfold Vann har også som mål å bidra til økt kunnskap om vann- og vannforsyning. Vi bidrar i dag i med besøk på videregående skoler, samt gjennom undervisning på Høgskolen i Vestfold og Buskerud (HBV). Vestfold Vann har også vært med på å utvikle en Newtonmodul, som inngår i undervisningsopplegget til Newton Larvik, der elever ved grunntrinnet og videregående opplæring gis nærmere innføring i fagområdet.

Flere høyskoler i Norge tilbyr utdanning innenfor relevante fagområder, både innenfor tekniske- og naturvitenskapelige fag (NTNU, Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet mfl).

Informasjon om karrierevalg, utdanningsinstitusjoner mv:

Jobb med vann «Vann – framtidens yrke!»


Vann er grunnlag for ALT.