Vil du vite mer?

VANNBRANSJEN

Vannbransjen er kanskje en ukjent bransje for mange, men det er en spennende arbeidsplass. Selv om forbrukerne ikke «ser» folk fra vannbranjen på arbeid, er det ingen tvil om at de merker det den dagen ting ikke fungerer som de skal. Vann er den viktigste infrastrukturen som skal til for at vi kan leve her i landet.

Samfunnet er helt avhengig av sikre og gode vann- og avløpstjenester for å fungere. I vannbransjen er det behov for en rekke dyktige fagfolk, og i Norge er rundt 6000 ansatt i sektoren.

VANN ER GRUNNLAG FOR ALT LIV

Vann finnes nesten overalt på jorda, og er grunnleggende for alt liv. Omtrent 70 prosent av jordas overflate er dekket av åpent vann, og algene som lever i havområdene bidrar til en tredjedel av jordas oksygenproduksjon gjennom fotosyntesen. Sola tilfører energi og bidrar til vannets kretsløp, der vannet beveger seg og skifter tilstand gjennom fordampning, nedbør og gjennom bevegelse på jordoverflaten og i grunnen.

Vann har mange viktige egenskaper med avgjørende betydning for mennesker og dyr, og for jordens tilstand, blant annet som klimaregulerende faktor. Vann inngår i mange fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, og læren om vann står sentralt innenfor en rekke områder, som for eksempel naturvitenskap, forskning, teknologi mv. På grunn av vannets avgjørende betydning for liv og helse, og fordi det er en viktig naturressurs har dette stor betydning også innenfor politikk, juss, demografi mv.

Vestfold Vann skal levere drikkevann med tilfredsstillende kvalitet, og i tilstrekkelig mengde iht kravene i Drikkevannsforskriften. Når vannet leveres til mottakeren skal det være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Som oftest er krav til slukkevann ved brann dimensjonerende mht kapasitet.

Vestfold Vann og medlemskommunene har ansvaret for hele vannforsyningssystemet, som består av vanntilsigsområde (kildens nedbørsfelt), vannkilde, vannbehandlingsanlegg og transportsystem, helt frem til påkoblingspunkt mot forbruker.

Generell informasjon om vann og vannforsyning:

UTDANNING

Dersom du velger å utdanne deg innenfor vann- og miljø tror vi i Vestfold Vann at du i fremtiden vil være attraktiv på arbeidsmarkedet, og vi er helt sikre på at du vil få en interessant arbeidssituasjon, med mange spennende og utfordrende oppgaver. Mange meningsfylte oppgaver venter i årene som kommer, både innenfor bygging og forvaltning av viktig infrastruktur, men også gjennom vern av natur- og miljø.

Vestfold Vann har også som mål å bidra til økt kunnskap om vann- og vannforsyning. Vi bidrar i dag i med besøk på videregående skoler, samt gjennom undervisning på Høgskolen i Vestfold og Buskerud (HBV). Vestfold Vann har også vært med på å utvikle en Newtonmodul, som inngår i undervisningsopplegget til Newton Larvik, der elever ved grunntrinnet og videregående opplæring gis nærmere innføring i fagområdet.

Flere høyskoler i Norge tilbyr utdanning innenfor relevante fagområder, både innenfor tekniske- og naturvitenskapelige fag (NTNU, Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet mfl).

Informasjon om karrierevalg, utdanningsinstitusjoner mv:

Jobb med vann «Vann – framtidens yrke!»


Vann er grunnlag for ALT.