Lekkasjekontroll

Drikkevann – En viktig og dyrbar ressurs

En stor del av vårt verdifulle drikkevann når ikke frem til forbruker. Det forsvinner gjennom utette vannledninger. Vannlekkasjer i Vestfold Vanns forsyningsområde utgjør så mye som 25% av totalt levert vann fra to vannbehandlingsanlegg. Lekkasjene oppstår både på kommunale forsyningsledninger og på private stikk og fellesledninger.

Det er bestemt i kommunene at lekkasjeandelen skal være så lav som mulig. Det er satt et mål om under 20% vanntap. For å få til dette må lekkasjene finnes og repareres, alternativt må dårlige rør skiftes ut med nye.

Kommunene i Vestfold Vann samarbeider om dette og det er etablert gjennom Vestfold Vann IKS en spesialisert lekkasjeavdeling som har ansvaret for lekkasjekontroll på distribusjonsledningene til kommunen, samt på private ledninger som er koblet til kommunens ledninger.

Lekkasjekontrolløren vil alltid kontakte huseier i forbindelse med kontroll eller ved mistanke om at det er noe galt med eiendommens vannledning. Vi tar kontakt ved å ringe på døren, lapp i postkassen eller pr. telefon for å gjøre avtale om besiktigelse og sjekk av innvendig røranlegg. Det vil alltid og uoppfordret vises legitimasjon ved slike besøk. Det vil også ofte være behov for å peile vannledningen for å finne traseen over eiendommen og hvor vannledningen er tilkoblet hovedvannledningen til kommunen.

 

Hvis det konkluderes med vannlekkasje eller feil på eiendommens vannledning eller utstyr er det noen punkter det er greit å vite om og huske på:

 

Oversikt og informasjon

 

1. Ansvarlig – Huseier er eier og selv ansvarlig for vannledningen og tilhørende utstyr inn til huset, samt innvendig installasjon i huset, fra og med anboringsklammer på kommunens hovedledning og inn. Se figur.

 

2. Materiale – Utvendig stikkledning kan være laget av forskjellige materialer. Dette kan være galvanisert stål, kobber og plastmaterialer som PE. Kontrolløren vil forsøke å finne ut dette for deg.

 

3. Kontroll – For å finne ut om lekkasjen er på innvendig eller utvendig ledning må kontrolløren foreta en innvendig kontroll og inspeksjon, hvor innvendig stoppekran og eventuelt sanitærutstyr sjekkes.

 

4. Utvendig stikkledning – Kontrolløren vil forsøke å peile opp ledningstraseen over eiendommen og finne utvendig stoppekran samt forsøke å angi hvor vannledningen er påkoblet hovedledning. Resultatet vil markeres med blå spray og det vil tegnes en enkel skisse over anlegget.

 

5. Dokumentasjon og informasjon – Når alle overstående punkter er utført vil kontrolløren informere deg om saken. Hvis det konstateres lekkasje vil dette utløse en rapport til kommunen som i sin tur vil sende pålegg til huseier om å utbedre lekkasjen. Avhengig av hva slags feil som blir funnet og hvilket rørmateriale som din vannledning består av skjer følgende:

Lekkasje på utvendig galvanisert stikkledning. Hele røret må byttes.

Lekkasje på kobber eller plastrør. Lekkasjen kan repareres. Nøyaktig lokalisering av lekkasjen kan, hvis nødvendig, utføres av et privat lekkasjesøkingsfirma.

Lekkasje på utstyr eller innvendig anlegg. Lekkasjen kan repareres av et autorisert rørleggerfirma.

 

6. Forsikring – Ta kontakt med forsikringsselskap for å melde inn skaden. Det vil være forskjellige vilkår og muligens dårlig dekning av skade på enkelte rørmaterialer, dette vil forsikringsselskapene kunne gi tilbakemelding på.

 

7. Privat fellesledning – I enkelte tilfeller vil ledningen din være knyttet til en privat fellesledning. Kommunen kan informere deg nærmere om hvordan man forholder seg til dette.

 

8. Pålegg om utbedring – Kommunen vil sende deg et pålegg om utbedring av vannlekkasjen. Det er normalt ca. fire ukers frist for å utbedre skaden eller lekkasjen. Det anmodes allikevel om å iverksette utbedring av lekkasjen så raskt som praktisk mulig.

 

9. Feil – De fleste lekkasjene blir funnet ved hjelp av avansert måleutstyr og et kompetent personell. En sjelden gang vil det være avvik på feilen det er rapporter på ved oppgraving. Skulle det vise seg at feilen/lekkasjen befinner seg på kommunens anlegg eller hos annen privat eier, eller det er usikkerhet rundt dette, må Vestfold Vann eller kommunen kontaktes umiddelbart for besiktigelse av åpen grøft for nærmere undersøkelser og dokumentasjon. Videre gravearbeid bør stoppes inntil disse undersøkelsene er utført. Kommunen vil ta stilling til det videre arbeidet og ansvarsforholdet i slike tilfeller.

 

Last ned denne informasjonen