Lekkasjeleteravdelingen

DRIKKEVANN – EN FELLES RESSURS

Vestfold Vann har siden 1990 hatt sin egen lekkasjeleteravdeling.

De siste oversiktene (2019) viser et gjennomsnittlig vanntap fra ledningsnettet i Norge på ca. 30 %. Våre medlemskommuner har imidlertid tatt denne problemstillingen på alvor i flere år. Det er tatt en overordnet beslutning om at vanntapet i våre eierkommuner innen 2028 skal reduseres fra dagens ca. 30 % til et gjennomsnitt på 16 %. Dette arbeidet er godt i gang. Vannforbruket i ledningsnettet i våre medlemskommuner blir kontinuerlig overvåket, og små og store uregelmessigheter blir registrert og utbedret.

Lekkasjer på kommunale hovedledninger oppdages som regel raskt (73 registrerte lekkasjer i 2023). På de private stikkledningene kan det derimot ta lenger tid, og ofte kan det lekke ut mye vann før skaden blir utbedret (155 registrerte lekkasjer i 2023).

DITT ANSVAR OG DINE PLIKTER SOM HUSEIER

Du har alene eller i felleskap med andre naboer ansvaret for å holde den private stikkledningen frem til eiendommen i forskriftsmessig stand.

Dersom flere eiendommer har felles tilknytting til kommunal ledning, er hver eier solidarisk forpliktet, med mindre annen ansvarsfordeling er avtalt. Dersom det blir oppdaget lekkasje på privat ledning er ledningseier ansvarlig for å utbedre denne uten ugrunnet opphold.

Eksempel på hva en lekkasje kan bety:

Gjennom et hull med «blyanttykkelse» og normalt vanntrykk vil det renne ut renner det ut ca. 2500 liter pr. time. Det tilsvarer ca. 60.000 liter pr. døgn eller ca. 420 000 liter pr uke. Denne lekkasjen kunne ellers ha forsynt ca. 100 boliger med drikkevann.

Lekkasjekontroll er viktig, fordi man:

  • Unngår ressurssløsing i form av tapt vann
  • Unngår redusert trykk
  • Reduserer risikoen for å bli uten vann
  • Reduserer sannsynligheten for skade på egen- eller annen manns eiendom
  • Reduserer sannsynligheten for innsug av forurenset vann

Lekkasjeleteravdelingen arbeider både forebyggende, ved systematisk gjennomgang av medlemskommunenes ledningsnett, og ved utrykning for å påvise registrerte lekkasjer. Med dagens utstyr kan vi lokalisere en lekkasje med stor presisjon. Dette er viktig, for å unngå unødvendig oppgraving av hager, veier mv. Grunnet godt utstyr og ikke minst en «profesjonell stab» så blir det sjelden bom-gravinger.

LEKKASJELETERAVDELINGENS OPPFORDRING

Dersom du skulle oppdage noe som kan tyde på vannlekkasje, så ta kontakt med driftsavdelingen i din kommune, som igjen vil kontakte oss. Vi har både det tidsmessige utstyret og den rette ekspertisen for slike oppdrag.


Rent vann – en selvfølge?