Vannkvalitet

GOD VANNKVALITET I FARRIS OG EIKEREN

I vannbehandlingsanleggene passerer vannet to separate hygieniske barrierer slik at eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter blir uskadeliggjort. I forbindelse med rense- og desinfeksjonsprosessen økes også vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold. Dette gjøres for at vannet skal være mest mulig nøytralt og ikke tære innvendig på rørinstallasjoner.

Vannet fra Vestfold Vann blir kontinuerlig overvåket med on-line måleutstyr. I tillegg tas det daglig vannprøver som analyseres på Vestfold Vanns eget laboratorium, og hver uke sendes vannprøver til et akkreditert laboratorium. Vi overvåker kvaliteten ute på forsyningsnettet, både i egen regi og i samarbeid med eierkommunene.

SIKKERHET I VANNFORSYNINGEN

Vestfold Vann kan se tilbake på snart fem tiår med stabil vannleveranse, uten nevneverdige driftsforstyrrelser. Forsyningssituasjonen er generelt meget god og Vestfold Vann har stor fokus på sikkerhet i vannforsyningen, både med hensyn på kvalitet og mengde.

Vestfold Vann har som intensjon å være godt forberedt i forhold til uønskede hendelser som kan true vannforsyningen. Vi oppfordrer derfor alle til å varsle oss dersom noe oppleves som unormalt, i forhold til vannkilde- og omkringliggende omgivelser, eller i tilknytning til våre anlegg. Vi henstiller samtidig til at det vises hensyn i forhold til våre drikkevannskilder, Farris og Eikeren. Vi oppfordrer alle til å ferdes med aktsomhet i og i nærheten av våre vannkilder.

Rapporter fra kildeovervåkning

Farrisvassdraget

Eikerenvassdraget

VAKTTELEFON

Dersom du oppdager forhold som du mener at vi bør vite om vennligst ring vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet. Dersom henvendelsen ikke trenger øyeblikkelig oppfølging kan også vårt kontaktskjema benyttes.

Den enkelte kommune er ansvarlig for å varsle innbyggerne om hendelser innenfor sitt respektive vannforsyningssystem.

Informasjon om avvik i vannforsyningen fra Vestfold Vann til vil bli lagt ut på våre hjemmesider. For tiden har vi ingen slike hendelser.

Vakttelefon: 478 29 620


Dersom du oppdager forhold som du mener at vi bør vite om vennligst ring vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet.