Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 12.11.19
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 12.11.19

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml 0  <1  <1   1 <1
E. coli Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Kimtall v/22° /ml 100 <10  <10  <10 <10
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,5  6,4  7,6  7,2 7,8
Fargetall filtrert  mg/l Pt 20  28  3  12 12
Turbiditet FNU 1  0,13  <0,05  0,12 0,12
Alkalitet mmol/l Ingen  –  0,67  – 0,77
Kalsium, AES mg Ca/l Ingen  –  10,6  – 17,2
Nitritt-nitrogen *) mg N/l 0,05  –  <0,002  – <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette % Ingen  –  63,8  – 33,6
Ammonium-nitrogen mg N/l 0,50  –  <0,002  – 0,020

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.