Rutiner for vannovervåking

På bakgrunn av det tragiske smitteutbruddet i Askøy kommune, etter funn av Campylobacter-bakterier i drikkevannet, har du kanskje noen spørsmål rundt kommunens drikkevann samt våre rutiner for prøvetaking.

  • Sandefjord, Færder, Tønsberg, Re, Horten og Holmestrand kommuner får vann fra Vestfold Vann IKS, som har to vannbehandlingsanlegg, ett på Seierstad ved Larvik med vann fra Farris, og ett på Eidsfoss med vann fra Eikeren. Vestfold Vann IKS tar jevnlige prøver av vannet og transporterer vannet frem til kommunegrensa via 120 km hovedvannledning fra syd til nord i fylket, tre høydebasseng samt flere trykkøkningsstasjoner.
  • Kommunens vannledningsnett transporterer drikkevann fra Vestfold Vann til forbrukeren. Kommunen drifter, vedlikeholder samt bygger ut det kommunale hovedvannledningsnettet. Private stikkledninger leder vannet fra kommunens hovedledninger og fram til den enkelte abonnent, enten direkte eller via felles private stikkledninger.
  • Kommunenes vannledningsnett består av flere høydebasseng, trykkøkningsstasjoner og et omfattende vannledningsnett.
  • I vannbehandlingsanleggene passerer vannet separate hygieniske barrierer slik at eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter blir uskadeliggjort. I forbindelse med rense- og desinfeksjonsprosessen økes også vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold. Dette gjøres for at vannet skal være mest mulig nøytralt og ikke tære innvendig på rørinstallasjoner.
  • På vannbehandlingsanleggene blir vannet fra Vestfold Vann IKS kontinuerlig overvåket med on-line måleutstyr. I tillegg tas det vannprøver som analyseres på Vestfold Vanns eget laboratorium, og hver uke sendes vannprøver til et akkreditert laboratorium.
  • For å sikre at det ikke har oppstått forurensing i drikkevannet etter at vannet har forlatt renseanlegget, tas det prøver av vannet på flere steder i kommunen hver uke. Det veksles mellom ulike prøvetakingssteder for å få et representativt bilde av situasjonen. Vannbassengene blir også rutinemessig inspisert og rengjort ved faste intervaller.
  • Ved vannbrudd har vi prosedyrer på å holde oppe trykket i vannledningene, slik at forurensing ikke kan komme inn. Er det likevel mistanke om at dette kan ha skjedd, stenges ledningen for desinfeksjon. Vi tar da vannprøver før ledningen blir åpnet igjen. Kokeanbefaling vil i slike situasjoner også bli sendt ut for det aktuelle området. Dette gjøres i mange sammenhenger ut fra en føre var vurdering.
  • Kontinuerlig vedlikehold og fornying av vannforsyningssystemet er fortsatt viktig for å kunne levere et trygt og godt drikkevann. Nyinvestering og gravearbeider grunnet rehabilitering av vannrørene må derfor forventes også i framtida.