Rapport – Farekartlegging av forurensningsrisiko i Eikeren

Det er gjennomført en farekartlegging av forurensingsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde. Norconsult har utført arbeidet og rapport er nå ferdigstilt. Rapporten «Farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren med forslag til tiltak» inneholder også anbefalinger knyttet til tiltak for å redusere forurensningsrisikoen.

Rapporten peker på avløp i nedslagsfeltet (spredt avløp og kommunalt avløp) som den viktigste kilden til mikrobiologisk forurensing. Husdyrhold og gjødselspredning o.l. er også en mikrobiologisk forurensningskilde. Anbefalte tiltak gjenspeiler også dette. Videre beskrives avrenning fra landbruket sammen med avløpspåvirkning som hovedkildene til tilførsler av næringssalter (spesielt fosfor) med påfølgende eutrofieringsproblematikk. Tiltak anbefales også innenfor dette området. Øvrig påvirkning fra eksempelvis industri, deponi, båttrafikk, camping etc. innebærer også en risiko for påvirkning av drikkevannskilden. Det anbefales derfor at et føre-var prinsipp bør legges til grunn dersom nye tiltak innenfor disse områdene ønskes etablert i nedslagsfeltet til Eikeren.

Rapport kortversjon