Farrisvannet og ny E18

I forbindelse med utbygging av E18 på strekningen fra Bommestad til Sky er det tett dialog mellom Vestfold Vann IKS og Statens vegvesen.

Det er utarbeidet plan med føringer for entreprenører under utbyggingsarbeidene for blant annet håndtering av vann som renner ut i Farrisvannet samt for arbeider nær og ute i vannet. Videre er det satt grenseverdier for forurensning i anleggsperioden. I tillegg til at Vestfold Vanns administrasjon har løpende kontakt med Statens vegvesen, har det også vært representanter for Statens vegvesen i styremøte i Vestfold Vann IKS.

Bioforsk Jord og Miljø overvåker vannkvaliteten. Det er målestasjoner både i Farrisvannet og i relevante bekker og vassdrag. I forbindelse med utbygging av Farrisbrua er det plassert siltgardiner for å hindre at partikler sprer seg ut i vannet og opp til vanninntak. Det er dessuten plassert ekstra målestasjoner på utsiden av siltgardinene. I forbindelse med snøbrøyting på brua vil det bli pålagt restriksjoner på brøytehastigheten for å unngå at snø brøytes ut i Farrisvannet. I følge Statens vegvesen vil tiltakene forbedre forurensningssituasjonen i Farrisvannet sammenlignet med dagens situasjon.