Innvielse av pilotanlegg hos «Newton Larvik»

Da Vestfold Vann fikk besøk fra Newton Larvik forstod vi raskt at vi hadde sammenfallende mål, og at vi kanskje kunne dra felles nytte av hverandre. Vestfold Vann ønsker å bidra til økt kunnskap om vann og vannforsyning, samtidig som Newton Larvik på sin side fokuserer på å styrke realfag og teknologiske fag i skolen. Etter hvert ble det avtalt at Vestfold Vann skulle levere et lite vannbehandlingsanlegg, spesielt tilpasset Newton Larvik, og bidra til å utvikle et eget undervisningsopplegg som tar for seg vannforsyning og beslektede emner (vannkjemi, vannets kretsløp i naturen mv).

Et «Newtonrom» er et teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med egne ansatte, som tilbyr læreplanbasert undervisning. En Newtonmodul er et undervisningsopplegg som integreres i den ordinære undervisningen, med forarbeid på skolen, praktiske aktiviteter i Newtonrommet, og til sist etterarbeid på skolen. Foreløpig er det over 30 newtonrom i Norge, der hver enkelt modul kan benyttes fritt. «Newton Larvik» er læringsarena for alle de 20 skolene i Larvik, inkludert Thor Heyerdal videregående skole, med sine 1 600 elever.

Etter en periode med planlegging, bygging og testing hos Vestfold Vann ble anlegget overlevert hos Newton Larvik. Den 26. januar 2016 ble vannbehandlingsanlegget offisielt innviet, med fremmøte fra Thor Heyerdahl Videregående skole, Newton Larvik og Vestfold Vann. Ved innvielsen var anlegget allerede i full gang med å rense vann fra Farrisvannet, og de fremmøtte fikk anledning til å måle vannets farge, ledningsevne og pH – øvelser som vil inngå i det fremtidige undervisningsopplegget.

Vestfold Vann har bygget anlegget i samarbeid med Enwa, Brødrene Dahl og Roar Finsrud (rådgiver). Anlegget består av tre transparente filterkolonner, slik at elevene kan følge vannets vei gjennom prosessen, og observere at kvaliteten forbedres. Prosessen består av to behandlingstrinn. I første trinn fjernes humus. Dette er organisk materiale som stammer fra dyr og planterester, og som gir vannet en gulbrun farge. I neste trinn økes vannets pH, alkalitet og kalsiumkonsentrasjon. Dette gjør vi for at vannet skal bli mindre aggressivt, og tære mindre på rørledninger og installasjoner som vannet kommer i kontakt med på sin vei frem til deg som forbruker.

Anlegget har en råvannstank som fylles med vann fra Farrisvannet. Fra råvannstanken pumpes vannet først inn i et blandekammer, der det tilsettes kjemikalier (PAX16 og Lut) slik at løst humus går sammen til større partikler. Videre føres vannet inn på toppen av den første filterkolonnen, som er fylt med keramiske partikler (filtralite) og sand. Når vannet renner gjennom filterkolonnen holdes humuspartiklene tilbake, og renset vann renner ut i bunnen av filteret. Det rene vannet tilsettes karbondioksid, før det renner videre inn på toppen av neste filterkolonne, som er fylt med marmorgrus. I denne kolonnen bidrar karbondioksid til oppløsning av marmorgrus, som gir vannet økt pH, alkalitet og kalsiumkonsentrasjon.

Etter en stund må det første filteret spyles rent, før filtreringen igjen kan fortsette. Da føres rent vann inn i bunnen av filteret, slik at humuspartiklene som har samlet seg i filteret spyles ut i toppen.

 

Vi i Vestfold Vann ser frem til at Newton Larvik skal ta i bruk det nye vannbehandlingsanlegget våren 2016, og vi ønsker lykke til med undervisningen!