Vestfold Vann legger ny hovedvannledning på Eik

Vestfold Vann har inngått kontrakt med Arne Olav Lund AS for legging av ny hovedvannledning på Eik i Tønsberg. Deler av eksisterende ledning fra Frodeåsen høydebasseng mot Horten skal skiftes ut, som følge av korrosjonsskader. Samtidig økes dimensjonen på ledningen til 700 mm, av hensyn til fremtidige behov. Anlegget strekker seg fra Frodeåsen høydebasseng til Kongseik.

Fra høydebassenget til Hortensveien skal det kun legges fiberkabel. Videre fra Hortensveien, forbi Greveskogen Idrettspark og frem til 5. Dammen skal det legges ny vannledning i eksisterende trase. Det skal også bygges en ny ventilkum i området bak Greveskogen videregående skole, med forsyning mot Tønsberg. Fra 5. Dammen fortsetter ledningen i ny trase nordover langs lysløypa og frem til Syrbekkveien. Traseen følger Syrbekkveien videre ned til krysset mot Grenaderveien, før den ender ved Kongseik barnehage.

Anlegget omfatter også enkelte nye vannledninger for Tønsberg kommune. Blant annet skal Vestfold Vanns hovedvannledning i Grenaderveien benyttes som trekkerør for kommunal vannledning, etter at den er satt ut av drift. Her vil det bli gravearbeider kun der det skal etableres nye kummer. Videre skal det etableres en forbindelse fra hovedtraseen ved 5. Dam mot Veslemøys vei.

Arne Olav Lund er allerede i gang med forberedende arbeider. For å komme frem med anleggsmaskiner og materiell vil det bli ryddet et 25 m bredt belte i hele traseen, og det vil bli etablert midlertidige anleggsveier etter behov. Anlegget skal i følge planen være ferdig våren 2017. Vestfold Vann har som målsetning å begrense konsekvensene for de som berøres av anleggsarbeidene, slik som brukere av friområdet og naboer. Det skal sikres med byggegjerder ved behov, og det skal skiltes med alternative ruter der anlegget krysser stier og veier. Normal arbeidstid er i tidsrommet 07:00 – 15:00.

Kontaktpersoner:

Jan Morten Jansen / prosjektleder Vestfold Vann / 99 16 02 89 / jmj@vestfoldvann.no

Anders Ragnhildrød / anleggsleder Arne Olav Lund AS / 48 23 99 66 / a.ragnhildroed@aol.no