Drift av vannverkene

Med basis i koronasituasjonen har Vestfold Vann IKS gjennomgått sine beredskapsplaner. Det er gjort tiltak tilpasset situasjonen. Det er lagt planer for at drift av vannverkene skal kunne opprettholdes også hvis det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon i virksomheten. For øyeblikket går virksomheten som normalt.

Som kjent er Vestfold Vann IKS beredskapsmessig godt stilt ved at vannforsyningen kan håndteres fra både Eidsfoss og Seierstad.

Vestfold Vann IKS har mange i egen organisasjon med relevant kompetanse som kan gå inn som vikarer og drifte vannverkene ved eventuelt behov. I en ekstraordinær situasjon vil personalressurser således kunne omfordeles internt. På generelt beredskapsmessig grunnlag er det dessuten avtaler med eksterne firma med egnet kompetanse som kan bistå.

Det er innført tiltak for forebygging av smitte i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Situasjonen følges fortløpende, og nødvendige tilpasninger vil bli gjort.